Latin Vibe Fridays @ Lobby in Elizabeth 9-27-19


Latin Vibe Fridays at Lobby in Elizabeth celebrating Big G Nightlife anniversary music powered by Djs Camilo, Rey Mo, Pereira, Cope, Sammy Blendz, Moreno, Fastlife & Alex Kasanova.